Missing Consumer Key - Check Settings

Стратегия за развитие

Мисия

Осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено предучилищно образование, което успешно съчетава националните традиции със съвременните изисквания и гарантира цялостното развитие на потенциала и индивидуалните възможности на всяко дете.

Визия

Утвърждаване на ДГ № 47 „Незабравка” като образователна институция, която изгражда отворена и ефективна система на предучилищно образование, формира диалогична среда за активно участие на родителите и създава условия за пълноценна и осигурена съвременно-образователна среда, гарантираща цялостното развитие на детето.

Цели

 Изграждане на иновационна образователна среда за равен достъп и шанс за предучилищно образование на всички деца и оптимизиране на възможностите на детската градина чрез реализиране на следните цели:

Осигуряване на достъп до качествено образование на децата при оптимално използване на материалната база чрез:

 • Насърчаване на родителското участие и взаимодействието с детската градина.
 • Изграждане на среда за интеграция в образователен процес на деца със специални образователни потребности.
 • Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за образование на деца от уязвими групи.

Осигуряване на модернизирана образователна материална и дидактична база за провеждане на качествена педагогическа дейност чрез:

 • Оборудване на детската градина със съвременни информационни и комуникативни технологии, съобразно съвременните подходи и изисквания за качествен образователен процес.
 • Изграждане на условия за спорт и дейности на открито като част от образователния процес.
 • Развитие и подобрения във вътрешната и външна среда на детската градина.

Прилагане на ефективен модел на управление и квалификация на екипа чрез:

 • Децентрализиране на управлението чрез делегиране на правомощия и обучение за качественото им изпълнение.
 • Подобряване на квалификацията на учителите.

Подобряване на квалификацията на непедагогическия персонал. Създаване на условия за развитие на децата и изграждане на отношение към националните ценности и традиции чрез:

 • Повишаване на грижите и превенция на здравето на децата.
 • Повишаване интереса на децата към националните ценности и традиции.
 • Създаване на условия за изграждане на дигитални умения на децата.